آستانه اشرفیه سخنرانی در مسجد شهرستان- سال86
آستانه اشرفیه کانون شهید باهنر سخنرانی سال 87
بازدید از منازل محرومین و مستضعفان چهارده، سال 86-87
بندر کیاشهر دیدارعمومی با مردم سال 87-86
دیدار از خانواده شهدا آستانه اشرفیه سال87-86
دیدار مردمی آستانه اشرفیه سال87
دیدار مردمی در دهستان چهارده مسجد شیر کوه مسئولان و مردم سال7-86
مراسم همراه مسئولان شهرستان سال 86-87