ایران-اصفهان سی وسه پل سفر دانشجویی دوره کارشناسی سال 70-71
ترکیه قونیه مقابل مقبره مولانا سفر دانشجویی سال 71
ترکیه کتابخانه ملی سیواس ارض روم سال73
تهران جشن ورودی فارغ التحصیلان سال 70گروه های دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مجری برنامه
دانشگاه تهران دوستان دانشجویان رشته های باستان شناسی تاریخ مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران سال 70-69
دانشگاه تهران مسئولان هسته های علمی رشته های تاریخ ادبیات روانشناسی جغرافیا فلسفه روانشناسی سال70-69
تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه تهران شیراز سال 70 ذ
فارس -شیراز سفر دانشجویی با دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران بعد از تصادف اتوبوس دوستان زخمی ادامه سفر دادند سال72
گل خشک شده هدیه دانشجوی چینی رشته تاریخ وانگ سال 1370
یونان- خبر روزنامه ارکان حزب سوسیالیست ار بازدید دانشجویان ایرانی - سفر دانشجویی سال 71
یونان اتن کتابخانه ملی افلاطون سفر دانشجویی 73
یونان -بندر اتن جهت اعزام سفر علمی به جزیره باستانی اگینا سال 71
یونان منظقه تاریخی و باستانی کوه المپ-سفر دانشجویی نفر وسط گردشگر المانی است سال71